از زبان مشتریان

در زیر چند از توصیفات مشتری ما مورد علاقه و بررسی می باشد. تمام توصیفات معتبر هستند و با کسب اجازه از نویسنده مربوطه منتشر شده است.

Toine, هلند

حمل و نقل به خوبی و در شرایط عالی رسید.

Kenji, ژاپن

ما را برداشت حیوانات و آنها خوب هستند. از شما بسیار سپاسگزارم برای حمل و نقل سریع خود را با حیوانات است.

Marc, فرانسه

با تشکر برای بزرگ ایگواناها آبی.

David, اسپانیا

حمل و نقل در شرایط بزرگ است.

Jose, México

ایگواناها در شرایط ایده آل رسید.

Kim, South Korea

اژدها در شرایط مناسب آمد، اندازه بزرگ.